කවි , නිසඳැස් සහ කාටුන්

කඳුල
කවි , නිසඳැස් සහ කාටුන්

කඳුල

කඳුල මෙය https://plus.google.com/107302056569155852257 වෙබ් අඩවියෙන් උපුටා ගන්න ලදී. මෙය උපුටා ගන්නා ලද්දේ නිසඳැස් තීරුවට අපට අවශ්‍ය කුමන ආකාරයේ POST ද යන්න පෙන්වීම සඳහා පමණි.