දෙමාපියන්ට සැලකීම.

දෙමාපියන්ට සැලකීම.

දෙමාපියන්ට සැලකීම.

පසුගිය දවස් වල අම්මල තාත්තල බලු කුඩු වල දාගෙන ඉන්න ළමයි ගැන අපිට අහන්න ලැබුන.
ඒ ගැන ගොඩක් විස්තර කරන්න අවශ්‍ය නෑ. එත් මේ වගේ දේවල් සිද්ද වෙන්න කොහොමද ? මොනවද ඒවාට හේතු ? ඒ දේවල් වෙන එක නතර කර ගන්නේ කොහොමද කියන එක හොයල බලන එක සහ කතා කරන එක වටිනවා. එනිසා හිතුව සංවාද යටතේ ඔයාලගේ අදහස් දැනගන්න.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

two × 4 =