හිතුමතේ ජීවිතේ.

හිතුමතේ ජීවිතේ.

හිතුමතේ ජීවිතේ.

මිනිස්සු මරනවට අපි හැමෝම විරුද්ධයි. එත් මේ දේ අපිට වුනත් අපි කරන්නෙත් මේකම තමයි.
මිනිස්සු මොනවා කිව්වත් ඔබට අපේ හිතේ ලොකු ගෞරවයක් තියනව.
මේ දේ ඔබට වුනා නම් මොනවද කරන්නේ කියල දැනගන්න කැමති.
කැමති නම් ඔයාලගේ අදහස් කියන්න.

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

2 × four =