මම සිල් බිඳගත්තේ

මම සිල් බිඳගත්තේ

මම සිල් බිඳගත්තේ

මෑත කාලයේ ගොඩක් කතා වුන Video එකක්. සමහර අය හොඳයි කියනවා වගේම බනින විශාල ප්‍රමාණයකුත් ඉන්නවා.
ආන්දෝලනාත්මක Video එකක්. අදහස් දැන ගැනීම වටිනවා කියල හිතුව.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

five × 2 =