ඉන්දික තොටවත්ත

ඉන්දික තොටවත්ත

මේ video එක ගැන නම් කතා නොකරම බෑ. මොකද හිතන්නේ එකපාරටම බොරුවක් කියන්නේ නැතුව අපි කැමති ටිකක් තාර්කිකව කරුණු ඉදිරිපත් කරනවට.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

18 + 9 =